Kadmium (Cd)

Historik

1817 upptäcker Strohmeyer kadmium.

Kemi
En mjuk blåvit metall bestående av 8 isotoper. Den finns i gruvor där man bryter zink, koppar och bly. Halveringstiden i kroppen för kadmium är hela 10–30 år.

Effekt, toxicitetssymtom
Kadmium stör upptag av kalium samt omsättning av järn, koppar, zink och D-vitamin. Kadmium kan ge högt blodtryck, lågt blodtryck, njur- och leverskador, influensaliknande symtom, kräkning, diarré, kramper, anemi, gulfärgning av tänderna, cancer och andra symtom/besvär p.g.a. dess hämmande inflytande på kroppens enzymfunktioner och upptag av näringsämnen.
Kadmiumförgiftning kan leda till ökad risk för osteoporos, njursten, och har visat minskning av östrogen i djurförsök. Kvinnor har större upptag och lagrar högre halter kadmium i lever och njurar än män enligt vissa studier. Njurskador som uppkommer vid kadmiumöverskott orsakas p.g.a. konkurrensen mellan kadmium och zink för bindningsställen hos enzymer och andra proteiner. Kadmium lagras i maligna celler. Vid prostatacancer finns det ett direkt förhållande mellan svårighetsgraden av cancerutvecklingen och kadmiuminnehållet.

Toxicitetskällor
Kadmium finns i naturen, framför allt i zinkmalmer. Det används i stor omfattning inom industrin och kan leda till en yrkesmässig förgiftning p.g.a. dess höga toxicitet. Kadmium från industrin hamnar så småningom i dricksvattnet där man kan få i sig det när man dricker vatten eller duschar (via ånga). Cigarettrök utgör den största icke-yrkesmässiga expositionskällan och leder till ökade halter kadmium i placenta under graviditet, möjligen frisätts kadmiumdepåer på samma sätt som bly under graviditet. Om intaget av koppar och zink under graviditeten är tillräckligt kan överföring av kadmium till fostret hindras har man upptäckt genom studier på råttor. Fosfatgödning innehåller ofta förhöjda halter av kadmium.

Andra källor
Grödor som odlats i kadmiumrik jord, konstgödning, koleldade kraftverk, kadmiumbatterier, t.ex. de som finns i mobiltelefoner, PVC, bottenlevande fisk. Fisk och skaldjur kan numera vara kraftigt förorenade av kadmium som läcker från konstgödslad jord.
Fullkornsmjöl innehåller ett högt zink- till kadmiumförhållande (14:1), men raffinerat vitt mjöl har endast 3 delar zink på varje del kadmium. Raffinerad kost ger högre halter tungmetaller. En kosthållning som är fattig på kalcium, järn, koppar, zink och protein och rik på fett har setts i samband med högre upptag av kadmium.

Antagonister
Ca, Cu, Fe, Mn, Se, Zn, liponsyra, CoQ10, Mg, C-, D- och E-vitamin.

Kelering/avgiftning
Det är svårt att binda och avgifta kadmium; DMSA och liponsyra verkar vara några av de starkaste avgiftande ämnena. DMPS och metionin och/eller NAC (eventuellt DPTA samt metionin och NAC) verkar också vara effektivt och ett extra intag av tiamin på 10–100 mg bidrar till bättre kadmiumavgiftning. Andra näringsämnen som motarbetar kadmiumtoxicitet är selen (300–800 µg), kalium, C-, D-, och E-vitamin, zink, koppar, kalcium, magnesium, järn, karnitin, acetyl-L-karnitin, Co Q10. Ett högt kalciumintag kan delvis hindra upptaget av kadmium.

Analyser
Förhöjda värden av kadmium i håret kan spegla kadmiumförgiftning. En hårmineralanalys kan även visa om du har tillräckligt med mineral för att skydda dig mot kadmiumexponering. Kadmiumförgiftning kan ge förhöjda natriumvärden i håret. Tungmetallsförgiftning kan också störa mängder av kadmium som visar sig i håret. En avgiftningskur kan frigöra lagrade depåer av kadmium så att det sätts i cirkulationen och senare visar sig som höga staplar i en hårmineralanalys.

En genetisk analys, en avgiftningsprofil (detoxification profile) visar om du har genetiska mutationer i P 450 enzymsystemet som drabbar din förmåga att avgifta tungmetaller. En leverfunktionsanalys och tarmpermeabilitetstest visar om levern gör ett tillräckligt bra arbete med avgiftning och om du drabbas av tarmpermeabilitetsproblem.
Jonat, friradikalproducerande kadmium kan testas med IHMT-test, se kapitlet om Diagnostik.

Exempel på studier, referenser

Spermiekvalitet
I denna studie på 221 män där sambandet mellan bl.a. kadmium och olika spermieparametrar studerades. Högre nivåer av kadmium i blodet hade flera negativa effekter på spermierna bl.a. lägre sädvolym, vilket visar på kadmiumets ogynnsamma effekter på de manliga reproduktionsorganen.
Xu B. et al. “Trace elements in Blood and Seminal Plasma and their relationship to Sperm Quality”.
Reprod Toxicol, 1993;7:613–18.

Fettsyrametabolism och zinkstatus
Vid denna studie gavs kadmium till möss, med eller utan zinkbrist, vilket påverkade fettsyrametabolismen i levern i ogynnsam riktning, och mer hos dem med zinkbrist. Dessa förändringar sker även vid zinkbrist och kadmium är en zinkantagonist.
Kudo N. et al. “The effect of cadmium on the composition and metabolism of hepatic fatty acids and zinc-adequate and zinc -deficient rats”. Toxicol Lett, 1990;50:203–12.

Kadmium liknar östrogen
In vivo studier på råttor visade att kadmium binder till östrogenreceptorer i moderkaka och bröstkörtlar och inverkar på tillväxt av dessa, samt leder till tidigare pubertet. Kadmium ökar estradiolhalten och av den anledningen misstänks kadmium vara en möjlig bidragande orsak till bröstcancer.
Johnson MD. et al. “Cadmium mimics the in vivo effects of estrogen in the uterus and mammary gland”. Nature Med, 2003:9:1081 –4.

Oxidativ stress, kadmium, CoQ10 och E-vitamin
En studie på möss visade att kombinerad behandling med koenzym Q10 och E-vitamin kunde skydda mot kadmiuminducerad oxidativ stress i mössens hjärta. Behandling enbart med CoQ10 eller E-vitamin, eller båda tillsammans vände på de kadmiuminducerade förändringarna i C- och E-vitaminkoncentrationerna. Dessutom kunde kombinerad behandling av de båda näringsämnena vända på de kadmiumindicerade förändringarna i antioxidantförsvarsmekanismen i mössens hjärta.
Ognjanovic BI. et al. “Combined effects of coenzyme Q10 and Vitamin E in cadmium induced alterations of antioxidant defense system in the rat heart”. Environ Toxicol and Pharmacol, 2006;22:2:219–24.

Även låga kadmiumhalter påverkar skelett och njure
Personer som är 60 år, eller äldre, lider större risk för njurskador och handledsfrakturer, vid lägre kadmiumnivåer än man har tidigare trott. I studien ingick 520 män och 544 kvinnor. Gruppen med högre kadmiumnivåer i blod och urin hade 3 ggr större risk för låg bentäthet än gruppen med lägsta nivåer.
Alfven T. ”Bone and Kidney effects from cadmium exposure, dose efffect and dose response relationships”.
Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet. 2002.